Värdegrund

Goda vänner

Värdegrund

Värdegrunden ska genomsyra arbetet inom alla verksamheter och vara känd för all personal.

Värdegrunden ska ligga till grund när du som kommuninvånare får insatser av socialförvaltningen. Insatserna ska ges med god kvalitet, du möts med ett gott bemötande, du har ett inflytande för självbetämmande och integritet, du får vara delaktig och känna känsla av trygghet samt upplevelse av meningsfullhet när du kommer i kontakt med socialförvaltningens verksamheter, chefer och personal.

Värdegrund för Socialtjänsten i Askersunds kommun

Ett värdigt liv för mig som bor i Askersunds kommun betyder:

Insatser av god kvalitet

 • Alla medarbetare har den kompetens som krävs för att utföra stöd, omsorgs- och vårdinsatserna
 • Det sker en regelbunden uppföljning och utvärdering av stöd, omsorgs- och vårdinsatser
 • Handläggningen sker på ett rättssäkert sätt
 • Alla medarbetare har ett preventivt förhållningssätt

Ett gott bemötande

 • Alla medarbetare är uppmärksamma och visar lyhördhet inför den enskildes situation
 • Den enskilde får stöd och uppmuntran när det behövs
 • Den enskilde bemöts som en unik person med eget socialt sammanhang
 • Varje individ ska mötas med artighet och empati
 • Alla medarbetare har ett gott bemötande sinsemellan
 • Alla medarbetare har i mötet med den enskilde endast brukaren i fokus

Självbestämmande/integritet

 • Den enskilde har ett avgörande inflytande över hur insatserna ska genomföras
 • Den enskilde får stöd i att upprätthålla sin självständighet
 • Varje individ ska mötas med respekt
 • Den enskilde har rätt till att den privata sfären respekteras
 • Den kroppsliga integriteten ska respekteras

Delaktighet

 • Den enskilde får den information som behövs för att vara delaktig i beslut och insatser
 • Insatserna anpassas till den enskildes behov och önskemål
 • Alla medarbetare är lyhörda och ser till den enskildes unika situation och specifika förhållanden
 • Insatserna utformas utifrån den enskildes resurser och förmågor
 • Sociala och medicinska insatser är väl samordnade och anpassade till hela situationen
 • De anhöriga ses av personalen som samarbetspartner/resurs

Känsla av trygghet

 • Den enskilde har möjighet att uttrycka sina åsikter och synpunkter
 • Den enskildes behov av trygghet i vardagen tillgodoses
 • Känsla av trygghet är en viktig del av välbefinnande
 • Pålitlighet och tid för samtal är viktigt
 • Insaserna präglas av kontinuitet i förhållande till tid, personal och arbetssätt

Upplevelse av meningsfullhet

 • Den enskilde kan se och känna sammanhang och helhet i sitt liv
 • Den enskilde får samtala om viktiga livsfrågor när det behövs
 • Den enskilde får det stöd som behövs för att kunna leva efter sin kultur, livsåskådning och tro

Vad tycker du?

Har du synpunkter på vår verksamhet så berätta det för oss. Vi vill ta del av dina tankar och idéer, för det ger oss en chans att förbättra verksamheten. Du kan lämna förslag, synpunkter eller klagomål via kommunens e-tjänst eller genom att fylla i blankett som du kan få av omvårdnadspersonal, enhetschef eller via kommunens växel.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?