Bostadsanpassningsbidrag

Radhus i trä med vit dörr.

Du som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för att anpassa din bostad. Syftet med bidraget är att ge personer med funktionsnedsättning ett så självständigt liv som möjligt. Bidraget är personligt och gäller oavsett om du äger din bostad, bor i bostadsrätt eller hyresrätt. Du kan endast få bidrag till en bostad där du bor permanent.

Bostads anpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som regleras av Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Detta kan du få bidrag till

Du kan få bidrag till anpassningar som är nödvändiga för det dagliga livet i hemmet. Det kan till exempel vara att laga mat, sköta hygien, förflytta sig i bostaden, ta sig in och ut på balkongen eller in och ut ur bostaden. Vanliga åtgärder är borttagning av trösklar, montering av stödhandtag, spisvakt, montering av ramp eller trapphiss.

Det måste finnas ett direkt samband mellan bostadsanpassningen och funktionsnedsättningen. Bidrag lämnas för anpassning av funktioner i och i anslutning till bostaden.

Vad du inte kan få bidrag till

Du kan inte få bostadsanpassningsbidrag vid en tillfällig funktionsnedsättning eller för åtgärder som behövs av andra orsaker än funktionsnedsättningen. Bidrag beviljas inte heller till åtgärder som betraktas som normalt bostadsunderhåll eller standardhöjning.

Om behovet kan tillgodoses på enklare sätt, till exempel genom att möblera om/byta rum eller med hjälpmedel som erbjuds av Region Örebro län eller Askersunds kommun beviljas inte bostadsanpassningsbidrag.

Byte av bostad

Vid byte av bostad lämnas inte bostadsanpassningsbidrag till sådana åtgärder som beror på att den nya bostaden i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden är uppenbart olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Fastighetsägarens medgivande

Ett av villkoren för att bostadsanpassningsbidrag ska kunna beviljas är att fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen lämnat medgivande till anpassningen. Ansvaret för att söka tillstånd för anpassningen är den enskilde hyresgästens eller bostadsrättsinnehavarens. Om fastighetsägaren inte ger sitt medgivande måste ansökan avslås.

Nyttjanderättshavarens medgivande

Nyttjanderättshavare behöver ge sitt medgivande till anpassningar i bostaden. Med nyttjande-rättshavare menas personer som utöver sökande står på hyreskontraktet eller bostadsrätts-kontraktet.

Intyg som styrker funktionsnedsättningen

Intyg från arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut eller läkare måste bifogas ansökan. Intyget ska styrka att de åtgärder du ansöker om är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Utredning

Handläggaren går igenom inkomna handlingar och begär komplettering om något saknas. För att bedöma om du är berättigad till bidrag kan handläggaren behöva göra ett hembesök. Bidrag beviljas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara fungerande för dig som söker. Bidrag beviljas inte om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel som tillhandahålls av Region Örebro län eller Askersunds kommun.

Beslut

När utredningen är slutförd får du ett skriftligt beslut. Av beslutet framgår om bostadsanpassningsbidrag beviljats och till vad. Bidragsbeloppet motsvarar skälig kostnad för de beviljade åtgärderna.

Beställning av arbetet

Den som beviljats bostadsanpassningsbidrag beställer själv arbetet av en entreprenör och tecknar avtal. Entreprenören ska vara behörig och inneha F-skattsedel. Bostadsanpassningen ska utföras på ett fackmannamässigt sätt och följa gällande bygglagstiftning och branschregler. Det är konsumenttjänstlagen (1985:716) som gäller mellan beställaren/bidragstagaren och den entreprenör som anlitas.

Fullmakt

Om det behövs kan kommunens handläggare, med fullmakt från bidragstagaren, hjälpa till med att ta in offert, beställa arbetet och hantera betalningen av fakturor.

Så ansöker du

Bostadsanpassningsbidrag söker du hos socialförvaltningen. Ansökan kan göras via e-tjänst (se länk nedan) eller ansökningsblankett som du får genom att kontakta handläggaren. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på denna sida.

Till ansökan ska du skicka med ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att åtgärden är nödvändig med hänsyn till den funktionsnedsättning du har.

Handläggaren utreder och kan i vissa fall behöva göra ett hembesök hos dig. Om du beviljas bidrag kan kommunen hjälpa till att beställa den anpassning som ska göras. Det sker i så fall på uppdrag av dig genom fullmakt.

Så här överklagar du beslut, se nedan

Kontakt

Handläggare bostadsanpassning: Katarina Karlsson

E-post: katarina.karlsson@askersund.se

Telefon: 0583-811 02

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?