Sekretess

Sekretessknapp

Socialtjänstens personal arbetar med människor som ibland är i en beroendeställning. Detta ger oss ett stort moraliskt och etiskt ansvar att uppträda på ett korrekt och respektfullt sätt i alla situationer.

Offentlighets- och sekretesslagen

Inom socialtjänsten råder sekretess. Det betyder att tjänstepersoner inom socialtjänsten inte får lämna ut handlingar eller berätta om enskilda människors personliga förhållanden. Bestämmelsen om tystnadsplikt och sekretess finns i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Sekretessen är ett skydd för enskilda individer och deras närstående för att de inte ska drabbas eller skadas på något sätt. Med närstående menas make/maka, sambo eller nära släkting till personen. Med personliga förhållanden menas alla uppgifter som går att koppla till en enskild individ, till exempel bostadsadress, telefonnummer, fysisk och psykisk hälsa, sexuell läggning och missbruk.

För vem gäller gäller tystnadsplikten?

Tystnadsplikt har alla som arbetar, praktiserar eller har uppdrag inom socialtjänsten samt inom den kommunala hälso- och sjukvården. Den gäller alltså inte bara vårdpersonal, utan även administrativ personal, socialsekreterare, tolkar, lokalvårdare, elever och förtroendevalda. Tystnadsplikten gäller även när dessa slutat sin tjänst inom socialtjänsten.

Sekretessen gäller alla muntliga och skriftliga personuppgifter, oavsett om de finns på papper, i en dator eller på annat sätt.

Vad kan hända?

Upplever du att någon har kränkt din integritet kontaktar du ansvarig chef inom verksamheten. Brott mot tystnadsplikten och sekretessen kan få arbetsrättsliga följder samt kan ge böter eller fängelse.

Kontakt

Askersunds kommun

E-post: kommun­@askersund.se

Telefon: 0583-810 00

Postadress:
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Stöökagatan 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?