Flyktingmottagning

Askersunds hamn

Askersunds kommun tecknar en överenskommelse att ta emot flyktingar och andra skyddsbehövande med Länsstyrelsen. Kommunen ansvarar för undervisning i svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering och annan vuxenutbildning och för barn i skola, förskola och barnomsorg. Kommunen får statsbidrag för detta. När det gäller ekonomi och sysselsättning är det framförallt Arbetsförmedlingen som har en stor roll. En peson som har fått uppehållstillstånd har rätt att bo och beroende på typen av uppehållstillstånd även arbeta i Sverige. Personen är folkbokförd i Sverige och omfattas av landets rättigheter och skyldigheter.

Arbetsförmedlingen samordnar

Arbetsförmedlingen har den samordnande rollen för flyktingarnas etablering på arbetsmarksnaden. Ansvaret innebär att hjälpa den nyanlände med praktik, utbildning och jobb enligt en individuell plan som till en början består av SFI-studier.

Den nyanlände får ett beslut om att delta i etableringsprogrammet och söker ekonomiska ersättningar för programstudier genom månatlig aktivitetsrapport till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, så kallad etableringsersättning under den första tiden i Sverige. Etableringsprogrammet pågår som längst i två år och om den nyanlände behöver vidare kontakt med Arbetsförmedlingen kan det beslutas om andra programstudier eller arbetssökande insatser. Flyktingstatus, kommunens ansvar, upphör efter de två år som den nyanlände ingår i etableringsinsatsen.

Kontakt

Integrationssamordnare

Telefon: 0583-820 72

E-post: ifo@askersund.se

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Lilla Bergsgatan 10 A

Hjälpte informationen på den här sidan dig?