Hemtjänst

Hemtjänsttagare tillsammansmed personal i soffa.

Du som bor hemma och behöver hjälp i det dagliga livet kan ansöka om hemtjänst. Ansökan gör du hos kommunens biståndshandläggare. När biståndshandläggare tagit emot en ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL, gör de en utredning av den enskildes behov och mål, livssituation och omgivningsfaktorer och följer senare upp resultatet av insatserna.

Fem hemtjänstgrupper och en nattpatrull

I Askersunds kommun finns fem hemtjänstgrupper och en nattpatrull. Det är tre centrala hemtjänstgrupper och två grupper som arbetar i ytterområden. I hemtjänsten arbetar det undersköterskor och vårdbiträden. Vi arbetar i team med enhetschef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Hemtjänsten utför insatser efter beslut av biståndshandläggare. Vi i Askersunds kommun strävar efter en god vård och omsorg och har alltid brukaren i fokus.

Du kontaktar någon av våra biståndshandläggare som gör en utredning på ditt behov och ger beslut.

Är du 75 år eller äldre kan du ansöka med en blankett för förenklad biståndsbedömning. Det gäller endast om du har behov av trygghetslarm, städning, inköp och tvätt.

Äldres rätt till bistånd regleras i 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL). Lagen ger den som inte själv kan tillgodose sina behov, eller får dem tillgodosedda på annat sätt samt gjort vad den enskilde själv kan för att få dem tillgodosedda, rätt till bistånd. Genom biståndet ska den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå och rätten till biståndet prövas efter en ansökan från den enskilde. Det individuella behovet ska alltid beaktas och tydliggöras i biståndsbeslutet.

Du kontaktar kommunens biståndshandläggare och talar om ditt behov. De gör en utredning utifrån ditt behov och som sedan kommuniceras till dig. Du som är 70 år eller äldre kan du ansöka om trygghetslarm. Du som är 80 år eller äldre kan ansöka om hjälp med städning, inköp och tvätt. Ansökan gör du skriftligt via en förenklad blankett.

Det är endast den enskilde själv eller en företrädare utifrån uppdraget/fullmakt som ska ansöka. Vår hemtjänstpersonal har inte mandat att ansöka åt den enskilde. De kan dock vara behjälpliga med ansökningsblankett och hänvisning till e-tjänsten.

Följande insatser ingår inte i hemtjänsten:

Gräsklippning, trädgårdsarbete, snöskottning, fönsterputsning, storstädning, fastighetsskötsel, vedhuggning/vedeldning och liknande ingår inte i hemtjänsten.

Avgränsningar

Det är inte möjligt att kräva att en viss medarbetare utför hemtjänstinsatsen och vi kan inte ta hänsyn till önskemål om personal gällande kön, etnicitet, sexualitet eller religion.

Vi hanterar inte brukarnas kontanta medel utifrån allas säkerhet.

Som varje kommunal verksamhet ska hemtjänsten utföras på ett kostnadseffektivt sätt. Detta kan innebära att inte alla personliga önskemål kan tillgodoses. Ett exempel kan vara att inte alla brukare kan duscha samtidigt och vi har inte möjlighet att kunna garantera en exakt tid där insatsen kan utföras. Vi behöver ta hänsyn till hela planeringen av hemtjänst.

Biståndsbeslutet ska tydligt ange vad den enskilde ansöker om och utreds i de delar som är nödvändiga för beslutet. Beslutet ska tydligt visa på om det är helt eller delvist avslag, och/eller bifall. Alla beslut följs upp regelbunet och en del beslut kan även tidsbegränsas.

Beslutet anger vilken/vilka delar av insatserna som är beviljade, exempelvis inom service städ, tvätt, inköp. Målet med insatsen ska alltid framgå av beslutet.

Vid avslag och/eller delavslag har den enskilde möjlighet att överklaga beslutet. Se länk nedan.

Efter det att du fått insatserna beviljade av biståndshandläggaren skickas beställningen av insatsen till hemtjänsten som verkställer insatsen och kontaktar dig för planering av själva utförandet.

Hemtjänsten erbjuder dig en fast omsorgskontakt som tillsammans med dig upprättar en genomförandeplan.

Vid de fall du önskar att avsluta en hemtjänstinsats kontaktar du en biståndshandläggare. Önskar du boka av ett inplanerat besök måste du meddela det senast två dagar innan den planerade tiden. En debitering tas ut om det sker senare.

Akuta händelser, som till exempel akut sjukhusvistelse, måste meddelas hemtjänstens planering så fort möjligt.

Hemtjänstens resursplanering kan kontaktas vardagar samt röda dagar som infaller måndag till fredag, mellan klockan 09.00 - 11.00, på telefonnummer 070-208 51 34

Städning

Hemtjänsten städar efter behov men det man max får hjälp med är städ av två rum och kök. De insatser som kan ingå är dammsugning, torkning av golv, damning av fria ytor och städ av toalett. Du ansvarar för att ha rätt utrustning så personalen ska kunna utföra insatsen så bra som möjligt.

Tvätthantering

Den enskilde som behöver stöd eller hjälp med att tvätta sina egna kläder, sänglinne och handdukar beviljas denna insats vanligtvis var 3:e vecka om inte särskilda behov föreligger. Tvätten utförs på kommunens tvätteri. Hemtjänstpersonalen ser till att brukares tvätt hämtas och lämnas där.

Du som får insatsen ansvarar för att märka dina kläder och textilier med namn.

Tvätteriet tar inte emot tvätt av mattor, gardiner eller yllekläder.

Digitalt inköp

Att beviljas insatsen ”Hjälp med inköp” innebär att brukaren ska få hjälp med att handla digitalt, från de butiker i kommunen som erbjuder denna möjlighet.

För att kunna handla digitalt behöver du kundkort hos den aktuella leverantören eller bank-id för att kunna handla digitalt. Det behövs en e-mailadress och ett mobilnummer. Du själv, anhörig eller god man ser till att ordna med dessa nödvändigheter inför att inköpen ska kunna utföras.

För att du ska kunna betala dina inköp finns olika alternativ:

 • Medlemskort/kundkort med betalningsfunktion (fakturaavgiften utgår). Viktigt att ha ett kundkort  med CVC-kod på.
 • Medlemskort/kundkort utan betalningsfunktion samt ett betalkort, viktigt att se till att betalkortet är öppet för internetköp (fakturaavgiften utgår).
 • Om du har bank-id kan betalning göras med betalkort, viktigt att se till att betalkortet är öppet för internetköp (fakturaavgiften utgår).  
 • Faktura skickas per automatik till e-mailadressen som angivits. För att kunna få faktura krävs medlemskap. Om du önskar få pappersfaktura kontaktas Swedbank-pay på telefonnummer 077-144 10. Vid köp mot faktura kan en kreditupplysning komma att tas.

Matdistribution till dig med behov av specialkost

Matdistribution kan beviljas till personer med behov av specialkost. Du behöver intyg från kommunsjuksköterska eller läkare som styrker ditt behov. Maten som hemtjänsten levererar tillagas i tillagningsköket på Sjöängen och levereras kyld tre dagar i veckan, måndag, onsdag och fredag.

Personliga omvårdnadsinsatser ska tillgodose grundläggande behov.

Insatsen ges till den enskilde som inte längre klarar av att självständigt sköta sin hygien, klädsel och eller sina toalettbesök. Det är främst uppgifter som gäller för den personliga skötseln såsom hjälp för att kunna äta och dricka, klä på och av sig, sköta personlig hygien.

Den enskilde får bistånd om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt och den enskilde inte klarar av detta själv. Som underlag för en del insatser krävs en ADL-bedömning.

Nedanstående riktlinjer är en beskrivning av vad respektive insats vanligtvis omfattar.

Insatser som du kan ansöka om:

 • Dusch
 • På- och avklädning
 • Personlig hygien
 • Toalettbesök
 • Förflyttning
 • Måltidsstöd
 • Hårvård
 • Rakning

Från och med 1 juli 2023 ska alla som har ett behovsprövat beslut erbjudas en fast omsorgskontakt. Det är en undersköterska i hemtjänstgruppen som utses till fastomsorgskontakt. Det är denne som tillsammans med dig upprättar en genomförandeplan. Detta är valfritt och om du känner att behovet inte finns så kan du tacka nej till detta.

En genomförandeplan är en överenskommelse mellan den enskilde och hemtjänsten om hur insatsen ska utföras utifrån det aktuella biståndsbeslutet.

Genomförandeplanen beskriver på ett tydligt sätt hur våra medarbetare ska utföra de olika aktiviteterna.

Genomförandeplanen följs upp minst två gånger per år eller vid en förändring. Det är endast den personal som utför insatserna som har rätt att ta del av den.

All handläggning av taxor och avgifter ansvarar den gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden för. Mer information och länk nedan till Taxe- och avgiftsnämnden.

Om du har synpunkter du vill framföra eller inte är nöjd med hur dina insatser utförs, har du möjlighet att lämna dina synpunkter skriftligt eller muntligt. Mer information via länk nedan.

 

För att personalen ska kunna bemöta dig utifrån det du tycker om och har intresse för, kan en levnadsberättelse vara till hjälp. Och om minnet sviker kan är en sådan värdefull att fylla i så att personalen kan ta del av den om du i framtiden är i behov av insatser för att klara din vardag. Om du är intresserad av det ber du din kontaktman om hjälp att fylla i en sådan eller om du vill göra det tillsammans med en närstående eller anhörig.

Trygghetslarm beviljas endast om den enskilde har förmågan att förstå larmets funktion och innebörden av att larma. Ett trygghetslarm avser ökad trygghet i hemmet och gör det möjligt att påkalla hjälp vid oförutsägbara händelser.

De trygghetslarm som används är antingen som en larmknapp på ett armband eller hängande i ett halsband. När larmet används går en signal till trygghetscentral som ringer ut larmet till personal i hemtjänsten som då hanterar det inkomna larmet.

När du får ett trygghetslarm beviljat installerar en hemtjänstpersonal även ett lås på ytterdörren. Låset gör ingen åverkan på dörren och syns inte utifrån. Detta lås gör att hemtjänstpersonalen kan öppna och låsa dörren utan att använda vanlig nyckel. Hanteringen sker via arbetstelefoner. I samband med installationen ska du lämna en nyckel till bostaden som är till för att användas om låssystemet inte fungerar av någon anledning. Du får en kvittens att nyckel lämnats och nyckeln förvaras i ett nyckelskåp i hemtjänstlokalen.

När larmet inte längre används ska det återlämnas till hemtjänsten.

Du som har beviljats tillsyn kommer att erbjudas digital tillsyn via tillsynskamera. Tillsynen sker via larmcentral och sker endast på de bestämda tidpunkter som du själv varit med och valt. Hemtjänstpersonalen får information om allt är som det ska eller att något verkar avvikande. Om något inte är som det ska kommer hemtjänstpersonalen att besöka dig för att se vad som hänt.

Denna lösning ger dig ett alternativ där du fortfarande kan vara lugn och trygg i din hemmamiljö samtidigt som det går i linje med biståndsbeslut om tillsyn.

Kontakt

Biståndshandläggare äldreomsorg

Telefon: 0583-820 01

Telefontid: 08.00-09.00 vardagar utom onsdag

Reception

Telefon: 0583-820 50

E-post: ifo@askersund.se

Besöksadress:
Lilla Bergsgatan 10 A

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Kontakt

Elisabeth Magnusson
Enhetschef Torggruppen

E-post: elisabeth.magnusson@askersund.se

Telefon: 0583-813 29

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Västergården, Trafvenfeltsvägen 20

Anna Jacobsson Albinsson
Enhetschef Närlundagruppen

E-post: anna.j.albinsson@askersund.se

Telefon: 0583-811 47

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Västergården, Trafvenfeltsvägen 20

Kontakt

Linda Mattisson
Enhetschef Hammarsgruppen

E-post: linda.mattisson@askersund.se

Telefon: 0583-812 80

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Västergården, Trafvenfeltsvägen 20

Lena Hjalmarsson
Enhetschef Strandgruppen, nattpatrullen och dagverksamhet för äldre

E-post: lena.hjalmarsson@askersund.se

Telefon: 0583-811 17

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Västergården, Trafvenfeltsvägen 20

Kontakt

Johanna Kågestam
Enhetschef Lerbäcksgruppen

E-post: johanna.kagestam@askersund.se

Telefon: 0583-811 43

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Västergården, Trafvenfeltsvägen 20

Emmelie Cedergren
Enhetschef Planeringsenheten; Resurs-Schema-Bemanningsplanering

E-post: emmelie.cedergren@askersund.se

Telefon: 0583-810 67

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Västergården, Trafvenfeltsvägen 20

Hjälpte informationen på den här sidan dig?