God man, förvaltare, förmyndare

Kvinnohand signerar dokument.

Sydnärkes överförmyndarkansli består av kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg. Kansliet har sina lokaler i Kumla kommuns stadshus.

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan man ansöka eller anmäla behov om god man eller förvaltare.

Man ska också vända sig till överförmyndaren i ärenden som rör förmyndarskap. Det kan gälla rättshandlingar vid köp av fastighet eller bostadsrätt, när den omyndige har del i dödsbo eller om barnet saknar förmyndare. Överförmyndaren utfärdar även förvaltarfrihetsbevis.

Kommunens överförmyndare/överförmyndarnämnd är en kommunal tillsynsmyndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Överförmyndaren står i sin tur under tillsyn av Länsstyrelsen. Eftersom överförmyndaren/överförmyndarnämnden är en förvaltningsmyndighet utövar även justitieombudsmannen (JO) tillsyn över myndigheten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?