Ansvar för den kommunala hälso- och sjukvården

Vårdpersonal tillsammans med kvinnlig patient.

Ansvaret för den kommunala hälso- och sjukvården finns på olika nivåer och funktioner; socialnämnd, verksamhetschef för hälso- och sjukvård, medicinskt ansvariga, enhetschefer, sjuksköterskor och arbetsterapeuter.

Verksamhetschefen för hälso- och sjukvården har ett övergripande ansvar för att ledningen ska vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet samt främjar kostnadseffektivitet. Har också ansvar för bemanning, lokaler och utrustning.

Det övergripande ansvaret för patientsäkerhet inom kommunal hälso- och sjukvård och rehabilitering har medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

Ansvaret innebär bland annat att utarbeta rutiner och riktlinjer för olika områden inom den kommunala hälso- och sjukvården. MAS och MAR gör också interna utredningar, uppföljningar, verksamhetstillsyner och utreder och anmäler allvarliga vårdskador till Inspektionen för vård- och omsorg, IVO.

MAS och MAR samverkar med andra vårdgivare och är också sakkunniga i hälso- och sjukvårdsfrågor och kan ge råd och stöd hälso- och sjukvårdspersonal.

En patientsäkerhetsberättelse upprättas årligen som beskriver hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits under föregående år.

Kontakt

Caroline Eklöf
Medicinsk ansvarig sjuksköterska

E-post: caroline.eklof@askersund.se

Telefon: 0583-811 24

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress: Stöökagatan 8

Kerstin Jacobsson
Medicinsk ansvarig rehabilitering

E-post: kerstin.jacobsson@askersund.se

Telefon: 072-208 95 12

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress: Trafvenfeltsvägen 20

Hjälpte informationen på den här sidan dig?