Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagbok

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får.

LSS ger rätt till tio insatser för särskilt stöd och särskild service som människor kan behöva utöver det som de kan få genom annan lagstiftning. LSS är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger.

Målet med LSS

Målet med insatserna enligt LSS är att främja människors jämlikhet i levnadsvillkor och fulla delaktighet i samhället. Den enskilde ska få möjlighet att leva som andra. Verksamheten ska grundas på respekt för den enskildes självbestämmande, integritet och präglas av kontinuitet och helhetssyn.

Vem gäller lagen för?

För att ha rätt till insatser enligt LSS måste man tillhöra någon av de tre personkretsarna:

 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Handläggning av ett ärende - så går det till

Utredningen startar med att LSS-handläggaren träffar den enskilde vid ett hembesök eller att den enskilde besöker handläggaren. Först bedöms om den enskilde tillhör någon personkrets och därefter om han eller hon har rätt till den sökta insatsen. Läkarintyg och andra intyg inhämtas under utredningens gång.

Tio rättigheter/insatser

 1. Råd och annat personligt stöd
 2. Personlig assistans
 3. Ledsagarservice
 4. Kontaktperson
 5. Avlösarservice i hemmet
 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 7. ​Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdom
 9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad
 10. Daglig verksamhet

Hur ansöker man?

Ansökan kan ske skriftligt eller muntligt till LSS-handläggaren. Bifoga läkarintyg eller annat intyg som beskriver funktionsnedsättningen.

Kontakt

Ida Brint-Nielsen
Verksamhetschef

E-post: ida.brint-nielsen@askersund.se

Telefon: 0583-810 35

Postadress:
Socialförvaltningen
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Lilla Bergsgatan 10 A

Hjälpte informationen på den här sidan dig?