Familjeträffen

Familj, papper och fysisk

Familjeträffen i Askersund är ett samarbete mellan socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och Region Örebro län, som är till för alla kommunens barn och ungdomar 0 - 18 år och deras familjer.

Familjeträffen är en mötesplats där familjen, förskolan/skolan och individ- och familjeomsorgen samverkar för att tillsammans skapa förutsättningar för en gynnsam utveckling. Familjeträffen är till för alla kommunens barn och ungdomar 0-18 år och deras familjer. För att få kontakt med Familjeträffen kan du vända dig till skolans rektor, socialsekreterare eller skolans barn- och elevhälsa.

Ett barn i behov av stöd och hjälp kan behöva berätta sin historia för många olika personer inom olika professioner. Även vårdnadshavarna kan behöva tala med och samordna många olika kontakter. Ambitionen är att samla alla de personerna och därigenom få det främjande, förebyggande och stödjande arbetet att fungera bättre för barn, vårdnadshavare och verksamheter.

För att lyckas krävs det att arbetet sker tillsammans med barn och deras familjer för att identifiera vem som kan erbjuda vad och på vilket sätt kompetensen kan organiseras för att svara upp mot barnets behov.

Familjeträffens arbete utgår från sju olika livsområden som utgår från barnkonventionen. Det är viktigt att säkerställa att barn blir sedda och lyssnade till i alla frågor som berör dem. Livsområdena används för att identifiera vad som är viktigt för barns välmående och för att ha ett gemensamt språk att utgå ifrån.

Livsområden

Så här går det till

Från personalen i kommunen eller Askersunds vårdcentral utses två samtalsledare med stor erfarenhet av att leda och hålla i möten. Dessa två ansvarar för att genomföra Familjeträffen. Två träffar genomförs tillsammans med de personer som barnet och familjen bjudit in och på den sista träffen upprättas en handlingsplan. Arbetet görs tillsammans för en samlad helhetsbild kring hur barnet på bästa sätt kan ges stöttning i att utvecklas till en välmående individ. Alla deltagare får ta del av dokumentationen.

En "spindel" (en personal från någon av verksamheterna) utses av barnet/ungdomen och familjen. Spindeln har i uppgift att sammankalla och följa upp den handlingsplan som gjorts.

Tillsammans bildar vi oss en uppfattning om vad som gjorts tidigare, vad som fungerat bra eller fungerat mindre bra. Detta kallas för kartläggning. Även en gästlista tas fram gemensamt.

Tillsammans beskriver vi det aktuella nuläget, lyfter barnets styrkor, tittar på vilka behov barnet har inom de olika livsområdena. Spindel utses.

Vad kan var och en bidra med utifrån de behov som framkommit vid träff 1. Tillsammans görs en tydlig handlingsplan om vem som gör vad och när.

Spindeln tar över handlingsplanen. Spindeln planerar och genomför de träffar som tillkommer för att följa upp handlingsplanen samt att eventuellt bjuda in ytterligare samverkanspartners om behov finns.

Kontakt

Familjeträffen

Telefon: 0583-820 02

E-post: familjetraffen@askersund.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?