Hammar 7:46

Områdesbild över detaljplan för fastighet Hammar 7:46 m.fl.

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att skapa planenlighet för nuvarande markanvändning samt möjliggöra viss anpassning och utveckling av markanvändningen inom planområdet.


Planläggning av småbåtshamn syftar till att möjliggöra utökning av båtklubbens verksamhet och kunna erbjuda såväl fasta båtplatser som gästplatser efter behov.


Planen syftar även till att säkerställa befintlig samlingslokal samt tillhörande parkering för området.
Planens syftar även till att ge fortsatt planenlighet till befintlig bostadsfastighet, samt att ge möjlighet att fastighetsreglera in ytterligare mark, som under lång tid fungerat som en del av bostadsfastigheten och som inte bedöms ha ett starkt värde för allmänheten då ytan, i tidigare plan, i huvudsak var avsedd för parkering, vilket nu finns i anslutning till samlingslokalen väster om gatan.


Planens syftar till att fortsatt säkerställa det gamla brofästet som en allmän plats.

Tidplan

  • Samråd - 2020-02-20 - 2020-03-12
  • Granskning - 2023-09-18 - 2023-10-09
  • Antagande - Våren 2024

Kontakt

Fredrik Idevall
Planarkitekt

E-post: fredrik.idevall@askersund.se

Telefon: 0583-820 51

Postadress:
Samhällsbyggnad Sydnärke
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Besöksadress:
Sundsbrogatan 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?